GDPR

1. Prin prezenta Notă vă informăm că în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) în vigoare, agenția OAMENI MULŢUMIŢI SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal.

2. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Nume, prenume, CNP / Cod de identificare fiscală, serie și număr carte de identitate, adresa, număr de telefon, informații bancare-IBAN, semnătură (olografa sau în format digital), adresa de e-mail și fotografiile realizate în timpul excursiilor.

3. În cazul persoanelor care furnizează date cu caracter personal aferente altor persoane care sunt parte în contractele încheiate cu agenția noastră, acestea își asumă responsabilitatea transmiterii conținutului prezentului document și au obținut acordul acestora (inclusiv al titularului răspunderii părintești asupra minorilor cu vârsta sub 16 ani nominalizați în lista anexate contractului.

4. Scopurile prelucrării datelor personale de către Agenție:

4.1. în scopul executării activității turistice (ofertare și emitere contracte, emiterea anexei pentru transportator, emiterea facturilor și a chitanțelor, monitorizarea încărcării mijlocului de transport, a spațiilor de cazare și a distribuției în scopul servirii meselor, soluționarea daunelor, inclusiv a daunelor către terți și recuperarea creanțelor);

4.2. în scopul aducerii la cunoștință a pachetelor turistice oferite de Agenție; în scopul informării dumneavoastră privind calificarea pentru și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite, în scop statistic inclusiv analiza tendințelor, furnizarea serviciilor de planificare, evaluarea riscurilor inclusiv costuri/ taxe asociate, în baza interesului comercial al Agenției:

5. Legalitatea prelucrării datelor colectate: Pentru scopul prevazut la punctul 4.1 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către agenție“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevăzută de art.6. pct.1 litera b din Regulamentul 679/2016 (“prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”).

6. Pentru scopul prevăzut la punctul 2 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către agenție“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevazuta de art.6. pct.1 litera f din Regulamentul 679/2016 (”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță”) în baza interesului comercial al Agenției.

7. Destinatarii sau categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Autoritățile statului (inclusiv instanțe de judecată, executori judecătorești, autorități fiscale, poliție, poliția de frontieră, autorități vamale) și orice operator economic din domeniul turismului în legătură cu pachetul turistic contactat; transportator, hotel, restaurant, administrator de obiectiv turistic, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului și după caz; intermediarii în asigurări (brokeri, agenti persoane fizice autorizate etc.) / alte societăți de asigurare partenere.

8. Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională: În scopurile enunțate mai sus, agenția poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal către alți operatori în domeniul turismului (hotel, administrator de obiectiv turistic) din sau din afara Uniunii Europene, caz în care, vom lua măsurile necesare pentru asigurarea respectări stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.

9. Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de maxim 1 an, în cazul în care clientul nu achiziționează un pachet turistic oferit de agenție respectiv, pe o perioadă de 10 ani pentru celelalte situații. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul activității desfășurate de agenție sau a oricăror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului. In cazul prelucrarii datelor în scopul aducerii la cunoștință altor produse și servicii conexe comercializate agenție, datele vor fi păstrate pe perioadă derulării campaniilor de informare la care se adaugă o perioadă suplimentară de 30 zile.

10. Drepturi privind datele personale: dreptul de acces la propriile date personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si dacă nu există alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legii; dreptul de a formula o plângere, la agenție și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră.

11. În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru informații suplimentare, vă puteți adresa societății noastre astfel: prin e-mail: oamenimultumiti@gmail.com.

Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la aceeași adresa de email sau prin poștă la adresa Str. Viitorului, nr. 22-24F, Roşu/Chiajna, jud. Ilfov, 077042

12. De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).